Language

 

Hello.
Szervusz. (SER-voos)
Hello. (informal)
Szia. (SEE-å)
Note: like English "See ya!", (what a coincidence!)
How are you?
Hogy vagy? (hodj vådj)
Fine, thank you.
Köszönöm, jól. (KØ-sø-nøm, yoal)
What is your name?
Hogy hívják? (hodj HEEV-yak?)
My name is ______ .
______ vagyok. ( _____ VÅ-djok.)
Nice to meet you.
Örvendek. (ØR-ven-dek)
Please.
Kérem. (KEY-rem)
Thank you.
Köszönöm. (KØ-sø-nøm)
You're welcome.
Szívesen. (SEE-ve-shen)
Yes.
Igen. (EE-gen)
No.
Nem. (nem)
Excuse me. (getting attention)
Elnézést. (EL-ney-zeysht)
Excuse me. (begging pardon)
Bocsánatot kérek. (BO-cha-nå-tot KEY-rek)
I'm sorry.
Bocsánat. (BO-cha-nåt)
Goodbye
Viszontlátásra. (VEE-sont-la-tash-rå)
Goodbye (informal)
Viszlát/Szia. (VEES-lat/SEE-å)
I can't speak Hungarian [well].
Nem tudok [jól] magyarul. (nem TOU-dok MÅ-djå-roul)
Do you speak English?
Beszél angolul? (BE-seyl ÅN-go-loul?)
Is there someone here who speaks English?
Beszél itt valaki angolul? (BE-seyl it VÅ-lå-ki ÅN-go-loul)
Help!
Segítség! (SHE-geet-sheyg!)
Look out!
Vigyázz! (VEE-djaz)
Good morning. (before around 9 AM)
Jó reggelt! (yoa REG-gelt)
Good morning. (after 9 AM)
Jó napot! (yoa NÅ-pot)
Good afternoon.
Jó napot! (yoa NÅ-pot)
Good evening.
Jó estét! (yoa ESH-teyt)
Good night.
Jó éjt! or Jó éjszakát! (yoa eyt / yoa EY-så-kat)
I don't understand.
Nem értem. (nem EYR-tem)
Where is the toilet?
Hol van a mosdó? (hol vån å MOSH-doa?)
Problems[edit]
Leave me alone.
Hagyj békén! (hådʸ BEY-keyn)
Don't touch me!
Ne érj hozzám! (ne eyrʸ)
I'll call the police.
Hívom a rendőrséget. (HEE-vom å REN-dø̱r-shey-get)
Police!
Rendőrség! (REN-dø̱r-sheyg)
Stop! Thief!
Megállj! Tolvaj! (ME-"guy" Thol-vay)
I need your help.
Segítened kell. (SHE-gee-te-ned kel)
It's an emergency.
Vészhelyzet van. (VEYS-hey-zet vån)
I'm lost.
Eltévedtem. (EL-tey-ved-tem)
I lost my bag.
Elveszett a táskám. (EL-ve-set å TASH-kam)
I lost my wallet.
Elveszett a tárcám. (EL-ve-set å TAR-tsam)
I'm sick.
Rosszul vagyok. (RO-soul VÅ-djok)
I've been injured.
Megsérültem. (MEG-shey-růl-tem)
I need a doctor.
Szükségem van egy orvosra. (SŮK-shey-gem vån edj Or-vosh-rå)
Can I use your phone?
Használhatom a telefonját? (HÅS-nal-hå-tom å TE-le-fon-yat)

Hungary

Editors

Requests, questions, opinions
central@thisismycountry.net

Buy your country

If you want to have your own country website,
contact us!!

Please, support us!

Please consider supporting our efforts.

Amount: